„Szczęśliwa siódemka” – Tarcza 7.0 – co i komu?

„Szczęśliwa siódemka” – Tarcza 7.0 – co i komu? Nowe formy wsparcia od 1 lutego 2021 r.

1 lutego 2021 r. weszła w życie kolejna tarcza antykryzysowa i kolejna porcja środków finansowych przeznaczonych na wsparcie określonych branż, szczególnie dotkniętych skutkami ograniczeń działalności wprowadzanych w związku z covid-19. Ustawodawca nazywa te branże branżami, w których nastąpił znaczny spadek przychodów.

Przyznam, że nawet mi jako prawnikowi coraz ciężej połapać się w kolejnych formach wsparcia. Ustawa antykryzysowa rozrosła się już dawno do niewyobrażalnych rozmiarów, a co tarcza, ustawodawca dodaje do niej kolejne artykułu lub jak w tym wypadku – mamy rozporządzenie pomocowe, które odwołuje się do tarczy antykryzowej (ustawy). Wyłapanie istotnych informacji nt. zasad wsparcia oraz aplikowania o nie wymaga zatem nawigowania między tymi dwoma aktami prawnymi oraz odpowiedniego „połączenia kropek”.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (pobierz tekst rozporządzenia)

No ale przejdźmy do meritum:

„Szczęśliwa siódemka” – Tarcza 7.0 – co i komu?

Tarcza 7.0 wprowadziła następujące formy wsparcia:

  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
  • ponowne świadczenie postojowe (jednokrotne lub dwukrotne, zależnie od branży)
  • dotacja na koszty bieżącej działalności gospodarczej (do 5 tys. złotych)
  • zwolnienie ze składek ZUS za grudzien 2020 lub grudzień 2020 i styczeń 2021

Celem przejrzystości i zjadliwości materiału, każdą z tych form pomocy omówię osobny wpisem na blogu. To co, zaczynamy od dofinansowania do wynagrodzeń pracowników?

Tarcza 7.0 – Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP

Branże objęte dofinansowaniem (według przeważającej działalność na podstawie kodów PKD na dzień 30.11.2020 r.):

  • 10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • 20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • 30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  • 11.A – działalność agentów turystycznych,
  • 12.Z – działalność organizatorów turystyki,

De facto doszło do rozszerzenia kręgu uprawnionych przedsiębiorców w stosunku do tarczy 6.0, o kolejne wyżej wskazane branże.

Branże objęte analogicznym wsparciem według wcześniejszej tarczy 6.0 to:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy to forma wsparcia, w ramach której określone wyżej branże mogą liczyć na 2.000 zł dofinansowania miesięcznie do wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Dofinansowanie przysługuje maksymalnie przez okres 3 miesięcy (a zatem łącznie 6.000 zł na jednego pracownika).

Powyższe kwoty dotyczą pełnego etatu. Mniejszy etat = proporcjonalnie mniejsze wsparcie. Wsparcie jest wypłacane w transzach miesięcznych.

Uwaga! Korzystanie z pomocy oznacza brak możliwości rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem z przyczyn niedotyczących pracownika przez cały okres objęty dofinansowaniem.

Warunki uzyskania wsparcia:

1) prowadzenie działalności w określonej branży (liczy się kod przeważającej działalności zgodnie z powyżym)

2) spadek przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych  z tej działalności (w następstwie wystąpienia COVID-19)  uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego

3) terminowe uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne do końca 3. kwartału 2019 r.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca ma umowę z ZUS lub decyzję US w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.

4) brak spełnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości

5) wobec przedsiębiorcy – wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Uwaga: Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Wyłączone z dofinansowania są także wynagrodzenia pracowników:

1) zatrudnionych u pracodawcy w okresie krótyszym niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, lub

2) których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku

Jak wnioskować o wsparcie?

Wnioskujemy maksymalnie do 31 marca 2021 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) według właściwości siedziby pracodawcy, wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą formularza elektronicznego na portalu praca.gov.pl

Potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku? Napisz, chętnie pomogę!

A już w kolejnym wpisie: ponowne świadczenie postojowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *