Dopłaty do wynagrodzeń i składek od starosty

Jedną z form wsparcia dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników jest dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracodawcy od starosty.

Uwaga: Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez właściwy Urząd Pracy. Znaczna część Urzedów Pracy  ogłosiła już nabory, jednocześnie jednak wstrzymując przyjmowanie wniosków.

Czy to oznacza, że fundusze się już wyczerpały? Nie, po prostu wnioski należy składać elektornicznie, za pośrednictwem strony praca.gov.pl – należy odszukać właściwy sobie Urząd i złożyć wniosek. Ważne jest jednak ścisłe śledzenie terminu! Ilość środków w Funduszu Pracy jest ograniczona i skąd inąd wiadomo, że będzie decydować kolejność wpływu wniosków, aż do wyczerpania środków.

Poniżej w pytaniach i odpowiedziach przedstawiam najważniejsze zagadanienia dotyczące dopłat do wynagrodzeń:

Dla kogo jest ta forma pomocy?

Ta forma pomocy dotyczy wyłącznie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Co obejmuje?

Dofinansowanie obejmuje część kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracodawców.

Ale jeśli pracodawca wystąpił już o zwolnienie z ZUS, o czym pisałam w tym wpisie, wówczas w ramach tego środka pomocowego będzie wnioskował tylko o dopłaty do wynagrodzenia.

Jak rozumieć pracownika?

Wprowadzono szeroką definicję pracownika objętego tym rodzajem pomocy: obejmuje ona także osoby na zleceniu, o pracę nakładczą, umowach o świadczenie usług.

Jaki jest tryb przyznawania dopłat do wynagrodzenia od starosty?

Świadczenia przyznawane są na wniosek (starosta „może” przyznać = nie działa automatycznie), w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru na przyjmowanie wniosków.  Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy zawartej przez starostę z przedsiębiorcą.

 Jakie są warunki przyznania dopłat?

Warunkiem przyznania dopłat do wynagrodzenia i ewentualnie składek pracodawcy jest wystąpienie spadku obrotów wywołanych COVID-19.

Przez spadek obrotów rozumie się w tym przypadku  spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu 2 dowolnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r., do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do analogicznego okresu 2 miesięcy z roku poprzedniego. Nie jest wymagane, aby miesiąc był miesiącem kalendarzowym; wystarczy dowolne kolejne 30 dni. Spadek obrotów nie może jednak dotyczyć okresu 1-miesięcznego, jak przy art. 15g ustawy antykryzysowej.

Ile wynosi kwota dofinansowania od starosty z Funduszu Pracy?

Dofinansowanie wypłacane jest w wysokości uzależnionej od wartości spadków obrotów, tj. jeśli przedsiębiorca zanotował:

➢ spadek o co najmniej 30% – dofinansowanie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń (o ile o nie wnioskujemy), jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy) w odniesieniu do każdego pracownika = max. 1300 zł za jednego pracownika;

➢ spadek co najmniej 50% – dofinansowanie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń (o ile o nie wnioskujemy), jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia (powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy) w odniesieniu do każdego pracownika = max. 1820 zł za jednego pracownika;

➢ spadek co najmniej 80% – dofinansowanie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń (o ile o nie wnioskujemy), jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia (powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy) w odniesieniu do każdego pracownika = max. 2340 zł za jednego pracownika.

Na jaki okres przyznawane jest dofinansowanie?

Dofinansowanie od starosty przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Czy wypłata następuje jednorazowo?

Nie, dopaty wypłacane są w okresach miesięcznych.

Przedsiębiorca składa co miesiąc oświadczenie o stanie zatrudnienia + kosztach wynagrodzenia każdego z pracowników i o wysokości należnych składek, wg stanu na ostatni dzień miesiąca, za które dofinansowanie jest wypłacane.

Jakie wymogi formalne musi spełnić pracodawca aby otrzymać dofinansowanie od starosty?

Pracodawca składając wniosek musi spełniać szereg obowiązków formalnych, np. brak zaległości z tytułu podatków, składek (liczonych do końca III kwartału 2019 r.), brak przesłanek do upadłości.

Przedsiębiorca ponadto nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. W tym zakresie składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dlatego na początku zaznaczyłam, że pracodawca, ktory otrzymał wsparcie z ZUS w zakresie zwolnienia od składek, w ramach tego środka pomocowego nie będzie występował o dopłaty do składek ZUS (zostanie to odpowiednio zaznaczone w tabeli excel będącej załącznikiem do wniosku).

Załącznik do wniosku o dopłaty do wynagrodzeń i składek od starosty

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie?

Przedsiębiorca ma obowiązek utrzymać w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Czyli maksymalnie może to być 3 miesiace (jako max. okres wsparcia) + 3 miesiące.

W przypadku niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *